DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

Deklaracja dostępności

I. Wstęp:

Przedszkole w Otorowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muchomorek.veus.pl

Data publikacji strony internetowej:  05.10.2011 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.10.2016 r.

II. Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

► filmy, materiały multimedialne nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;

► zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych

► dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;

► część plików  nie  jest  dostępna  cyfrowo.

Powody powyższych niezgodności: strona internetowa była budowana przed wejściem  w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

III. Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz powiększania strony za pomocą skrótu klawiszy CTRL+; przejście do kolejnego elementu TAB; przejście do poprzedniego elementu SHIFT+TAB.

IV. Data sporządzenia deklaracji:

1. Deklarację  sporządzono:  1 września 2020 r.

2. Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  dyrektora przedszkola.

V. Kontakt i informacje zwrotne:

Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest dyrektor przedszkola, e-mail: sekretariat@przedszkole-muchomorek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 61 29 17 416. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

VI. Procedura odwoławcza:

1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

2. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

3. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

4. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

5. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

6. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

7. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

8. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

9. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

VI. Dostępność architektoniczna:

Wejście główne do budynku Przedszkola w Otorowie znajduje się od strony ulicy Pniewskiej. Jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Przy drzwiach znajduje się domofon i dzwonek. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych. Przedszkole usytuowane jestw budynku dwukondygnacyjnym. W celu wejścia do budynku należy pokonać niski próg. Aby wejść na piętro trzeba pokonać schody. Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych, osoby przywożące dzieci samochodem mogą zaparkować pojazd na terenie przedszkola ( droga wjazdowa ). W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Na terenie przedszkola nie ma możliwości  skorzystania z tłumacza języka migowego.